Belemmerende verblinding
Verblinding die het zicht belemmert.

De verblinding wordt als hinderlijk (of onbehaaglijk) beschouwd, als ze het vermogen van de waarnemer om details te onderscheiden, vermindert. In dit geval wordt de uitvoering van de visuele taak niet onmogelijk gemaakt, maar kan de waarnemer vermoeid raken. Bij storende of maskerende verblinding zal de waarnemer gedurende bepaalde tijd niet in staat zijn voorwerpen te onderscheiden. Het contrast moet  voldoende groot zijn, zoniet zal het oog bij een zwakke verlichtingssterkte geen twee zones of elementen van elkaar kunnen onderscheiden.